Hoppa till innehåll

Gör plats för unga i beslutsfattandet!

Idag, den 12.8. är det den internationella ungdomsdagen. Bakgrunden för dagen ligger i önskan att lyfta unga personers röster och ungas deltagande i den samhälleliga debatten och beslutsfattandet. Tema för år 2020 är Youth Engagement for Global Action, vilket passar väl också med PNU:s tema detta år. Ungdomsförbundets tema detta år är nämligen De nordiska länderna i en global värld.

Det är mycket viktigt att unga personer inkluderas i beslutsprocesser, för att föra fram deras åsikter på ett såväl lokalt som internationellt plan. Det är också glädjande att ungas åsikter hörs i beslutsfattande av olika aktörer. De nordiska länderna har lyft de ungas röst i t.ex. klimat- och biodiversitetsfrågor. I början av året ordnades biodiversitetsworkshops runt om i Norden, där man tog del av ungas idéer och åsikter om åtgärder för att stoppa utarmningen av biodiversiteten. PNU ordnade workshopen i Finland tillsammans med Miljöministeriet. De nordiska länderna har en fin möjlighet att föregå med gott exempel i hur unga inkluderas i beslutsfattandet, fastän Norden har en del att förbättra vad gäller själva ämnet biodiversitet.

Digitalisering löser inte allt

Det har varit fint att se att de rörelser och initiativ som unga personer startat de senaste åren lyfts fram och får uppmärksamhet runt om i världen. Unga har fått nya kanaler för påverkan och digitala möjligheter tas alltmer tillvara, vilket blivit ännu mer tydligt under korona-tiden. Speciellt nordiska ungdomar har kunnat dra nytta av digitala påverkningskanaler, men i den globala kontexten har unga inte alltid samma möjligheter och kunnande för en digital omgivning. Ungas vilja och mod för att använda digitala påverkningskanaler överskuggas också av växande hatprat på nätet och tuff kritik mot andras utspel och åsikter.

Dörrarna till beslutsfattandets kärna är ännu stängda

Fastän unga alltmer aktivt för fram de tema som är viktiga för dem, så ges unga sällan en plats vid de bord där de slutliga besluten fattas. Det räcker inte att beslutfattarna säger att det är viktigt att höra ungas åsikter och inkludera dem. Om att lyssna på unga endast förblir ett ytligt tal, så sker heller inte förändring. Unga har åtminstone till synes konsulterats i olika tema, men dörrarna till kärnan av beslutsfattandet har ändå förblivit stängda.

Det finns mycket som oroar unga gällande framtiden och det är viktigt att unga personer ges möjlighet att påverka beslut vars följder de kommer vara tvungna att leva med i framtiden. Om unga ser att deras aspirationer och synsätt förbises i beslutsfattandet, så kan det reflektera negativt på ungas tro på framtiden och viljan att vara samhälleligt aktiv i ett senare skede. Det är viktigt att ge unga en chans att verkligen påverka saker, för annars ökar ungas ångest inför framtiden. Låt alltså ungas röst höras i besluten som fattas!


Maria Karjalainen

Ordförande, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?