Hoppa till innehåll

Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås

Miljöministeriet och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund informerar

Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens samhällsansvar och den miljöbelastning som ekonomisk verksamhet orsakar. På den workshop som Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet ordnade fredagen den 24 januari tog deltagarna fram rekommendationer med tanke på målen.

”Det behövs både morot och piska när det gäller att bevara den biologiska mångfalden. Allas insatser behövs för att den biologiska mångfalden ska kunna tryggas. Också företagen måste åläggas att skydda mångfalden”, konstaterar workshoppens facilitatör Matleena Moisio.

”En välmående natur är en förutsättning för allt mänskligt liv. Biologisk mångfald är något som gäller oss alla, och därför är det viktigt att vi alla arbetar för att stoppa utarmningen av naturen”, konstaterar Nicholas Kujala, deltagare i workshoppen och moderator för diskussionen.

I workshoppen deltog 60 unga från olika delar av Finland.

De ungas synpunkter utgör underlag för de nordiska ländernas ståndpunkt om de nya målen

De ungas synpunkter kommer under våren att kartläggas i hela Norden. Synpunkterna beaktas när de nordiska länderna slår fast sin ståndpunkt inför förhandlingarna om de nya internationella målen för biologisk mångfald.

Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp nya mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Målen ska slås fast vid nästa partskonferens för FN:s konvention om biologisk mångfald som ordnas i Kunming i Kina i oktober.

”Vi ser till att de ungas synpunkter når fram till förhandlingsbordet. De ungas röst är viktig när vi fattar beslut om de insatser som krävs för en välmående natur. Samma beslut kommer också att påverka vår – och kommande generationers – framtid här på jorden. Budskapet från workshoppen är tydligt: Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas, eftersom en rik natur är en förutsättning för allt liv. Det är det målet vi arbetar för”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Finland vill som en del av EU arbeta för ambitiösa, mätbara och tydliga mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

Målen bereds av en öppen arbetsgrupp som består av parterna i konventionen om biologisk mångfald och därtill forskare, företrädare för organisationer och urfolk samt ungdomar. Det första utkastet till förhandlingsunderlag färdigställdes den 13 januari. Den öppna arbetsgruppen sammanträder för att diskutera utkastet den 24–29 februari.

Unga deltar i FN-mötet i Kunming

Det internationella ungdomsnätverket Global Youth Biodiversity Network (GYBN) samlar unga påverkare som tillsammans kommer att delta i det FN-möte som hålls i oktober. Avsikten är att de ungdomar från olika länder som deltar i mötet ska resa dit tillsammans med tåg genom Europa, Ryssland och Kina.

Samordnaren för GYBN, tysken Christian Schwarzer, deltog i fredagens workshop om biologisk mångfald.

”Alla unga kan förmedla budskapet om att det finns hopp. Allas insatser är viktiga. Vårt hus står just nu i lågor, men genom att samarbeta kan vi få elden under kontroll. Det är väldigt fint att Finlands regering hör de unga”, säger Schwarzer.

FN:s konvention om biologisk mångfald

FN:s konvention om biologisk mångfald är det mest betydande internationella avtalet för tryggande av den biologiska mångfalden. Målen för konventionen är bevarande av ekosystem och växt- och djurarter, hållbart nyttjande av naturresurser samt rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser.

Konventionen har ratificerats av 196 länder, inklusive Europeiska unionen. Den trädde i kraft 1993.

Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP, Conference of the Parties) ordnas vartannat år och är konventionens högsta beslutande organ. Den femtonde partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (dvs. COP15) hålls i Kunming i Kina i oktober 2020.

Mer information om workshoppen:

Christa Elmgren, Ungdomens Nordiska Råd, unr@pohjola-norden.fi, tfn 040 774 8107

Krista Kalamo, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, krista.kalamo@pohjola-norden.fi, tfn 0400 763 044

Miliza Malmelin, specialsakkunnig, miljöministeriet, miliza.malmelin@ym.fi, tfn 0295 250 176

Mer information om beredningen av de nya målen för biologisk mångfald:

Marina von Weissenberg, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, marina.weissenberg@ym.fi, tfn 0295 250 321

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?