nainen laivan kannella

12.08.2020 11:15

Gör plats för unga i beslutsfattandet! 

Idagden 12.8. är det den internationella ungdomsdagenBakgrunden för dagen ligger i önskan att lyfta unga personers röster och ungas deltagande i den samhälleliga debatten och beslutsfattandetTema för år 2020 är Youth Engagement for Global Action, vilket passar väl också med PNU:s tema detta år. Ungdomsförbundets tema detta år är nämligen De nordiska länderna i en global värld.  

Det är mycket viktigt att unga personer inkluderas i beslutsprocesser, för att föra fram deras åsikter  ett såväl lokalt som internationellt planDet är också glädjande att ungas åsikter hörs i beslutsfattande av olika aktörer. De nordiska länderna har lyft de ungas röst i t.exklimat– och biodiversitetsfrågor. början av året ordnades biodiversitetsworkshops runt om i Norden, där man tog del av ungas idéer och åsikter om åtgärder för att stoppa utarmningen av biodiversiteten. PNU ordnade workshopen i Finland tillsammans med Miljöministeriet. De nordiska länderna har en fin möjlighet att föregå med gott exempel hur unga inkluderas i beslutsfattandetfastän Norden har en del att förbättra vad gäller själva ämnet biodiversitet  

Digitalisering löser inte allt 

Det har varit fint att satt de rörelser och initiativ som unga personer startat de senaste åren lyfts fram och får uppmärksamhet runt om i världen. Unga har fått nya kanaler för påverkan och digitala möjligheter tas alltmer tillvaravilket blivit ännu mer tydligt under korona-tidenSpeciellt nordiska ungdomar har kunnat dra nytta av digitala påverkningskanalermen i den globala kontexten har unga inte alltid samma möjligheter och kunnande för en digital omgivningUngas vilja och mod för att använda digitala påverkningskanaler överskuggas också av växande hatprat  nätet och tuff kritik mot andras utspel och åsikter.  

Dörrarna till beslutsfattandets kärna är ännu stängda  

Fastän unga alltmer aktivt för fram de tema som är viktiga för dem ges unga sällan en plats vid de bord där de slutliga besluten fattas Det räcker inte att beslutfattarna säger att det är viktigt att höra ungas åsikter och inkludera dem. Om att lyssna  unga endast förblir ett ytligt tal sker heller inte förändring. Unga har åtminstone till synes konsulterats i olika temamen dörrarna till kärnan av beslutsfattandet har ändå förblivit stängda 

Det finns mycket som oroar unga gällande framtiden och det är viktigt att unga personer ges möjlighet att påverka beslut vars följder de kommer vara tvungna  att leva med i framtiden Om unga ser att deras aspirationer och synsätt förbises i beslutsfattandet kan det reflektera negativt  ungas tro  framtiden och viljan att vara samhälleligt aktiv i ett senare skedeDet är viktigt att ge unga en chans att verkligen påverka saker, för annars ökar ungas ångest inför framtiden. Låt alltså ungas röst höras i besluten som fattas!  

Maria Karjalainen 

Ordförande, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *