Hyppää sisältöön

Kunnioittakaa Helsingin sopimusta!

Olemme huolestuneina seuranneet kehitystä, jossa julkisuuteen tulee harva se viikko syrjiviä ja rasistissävytteisiä kannanottoja, joissa loukataan vähemmistöjä. Tällainen retoriikka rikkoo useita yhdessä sovittuja kotimaisia ja kansainvälisiä sopimuksia, ja antaa Suomesta maailmalle sivistymättömän ja sisäänpäin kääntyneen kuvan.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Helsingin sopimus toimii perustana pohjoismaiselle yhteistyölle monella yhteiskunnan saralla. Siinä sovitaan esimerkiksi oikeudellisesta, sivistyksellisestä, sosiaalisesta ja ympäristöyhteistyöstä Pohjoismaiden välillä. Myös Pohjoismaiden kansainvälisen yhteistyön pohja on Helsingin sopimuksessa. Sopimuksen keskeisiä arvoja ovat muun muassa avoimuus, yhdenvertaisuus, yhteistyö, vapaus ja tasa-arvo.

Viimeaikainen kehitys, jossa myös näitä arvoja pyritään rajoittamaan, on huolestuttavaa. Poliittisten päättäjien täytyy rohkeasti puuttua populistien tapaan jakaa syrjivää sanomaansa huumorin varjolla. Sananvapaus on kaikilla, mutta sen varjolla ei ole oikeutettua rikkoa yhdessä tehtyjä sopimuksia, saati syrjiä kanssaeläjiä.

Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus on avoimuudessa, innovatiivisuudessa ja uusien vaikutteiden omaksumisessa – näin luodaan dynaaminen yhteiskunta, joka pystyy vastaamaan aikamme haasteisiin. Tällaisessa dynaamisessa yhteiskunnassa yhteispohjoismaisilla arvoilla on keskeinen sijansa.

4.5.2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

Tiina Malinen
puheenjohtaja

Kari Salo
pääsihteeriVi har oroade följt med utvecklingen, där diskriminerande och rasistiska ställningstaganden publiceras med jämna mellanrum. En retorik av detta slag strider mot ett flertal gemensamt överenskomna inhemska och internationella avtal och ger en inåtvänd och ociviliserad bild av Finland utåt.

Helsingforsavtalet, som i år fyller 50 år, utgör grunden för det nordiska samarbetet inom flera samhällssektorer. I avtalet behandlas till exempel det juridiska, kulturella, sociala och miljösamarbetet mellan de nordiska länderna. Centrala värden i Helsingforsavtalet är bland annat öppenhet, jämlikhet, samarbete, frihet och jämställdhet.

Den senaste tidens utveckling, där man vill begränsa dessa värden, är oroväckande. Politiska beslutsfattare måste våga ta tag i den populistiska retoriken som strävar till att sprida sin diskriminerande som humor. Yttrandefriheten omfattar alla, men den berättigar en inte till att bryta mot gemensamt överenskomna avtal, eller diskriminera våra medmänniskor.

Det nordiska samarbetets framtid karaktäriseras av öppenhet, innovativitet och i anammandet av nya intryck – på så sätt skapas ett dynamiskt samhälle, som förmår svara på vår tids utmaningar. I ett sådant dynamiskt samhälle har våra gemensamma nordiska värden en central roll.

4.5.2012 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Tiina Malinen
Förbundsordförande

Kari Salo
Generalsekreterare

Jaa somessa: