Förbundets stöd till lokalavdelningarna

PNU delar ut verksamhetsstöd till lokalavdelningarna en gång per år. På denna sida hittar du information om ansökningsförfarandet.

När kan man söka?

Ansökningar som gäller evenemang eller aktiviteter sommaren, hösten och vintern 2020 ska lämnas in senast den 8.3.2020 kl. 12.00. Lokalavdelningsstödet består år 2020 av fyra kategorier och ansökningar tas emot i efterhand endast enligt särskild överenskommelse. Själva ändamålet för ansökan bör i allmänhet äga rum efter 8.3.2020.

Till vilket ändamål kan man få stöd?

Verksamhetsstödet kan sökas enligt fyra olika kategorier år 2020. I enlighet med förbundets treåriga strategi, så betonar förbundet innehållsmässigt temat ”Norden i världen” under år 2020. Detta betyder i praktiken att vi erbjuder våra lokalavdelningar stöd för att ordna lokalevenemang, så att de kan främja debatten under det innehållsliga temat. Att utöka medlemsbasen på lokalnivå och utveckla kommunikationen samt det politiska programmets förankring i förbundets lokalavdelningar och medlemsorganisationer ses detta verksamhetsår som speciellt viktigt.

  • Kategori 1 gäller stöd för lokala informationsprojekt (evenemang, besök eller kampanjer). Förbundet betalar ut medel från statsunderstödet för att täcka kostnader för nordiska informationsprojekt på lokal nivå (information om nordiska karriärsmöjligheter och nordisk kultur) samt ersättning av ekonomiförvaltningsmässiga kostnader, mot avtalad plan och rapport.
  • Kategori 2 gäller stöd för ordnandet av lokala språkkurser. Lokalavdelningen avtalar om tidpunkt, ordnar plats och traktering, får assistans från förbundet med att hitta en lämplig lärare och förbundet betalar direkt lärarens ersättning.
  • Kategori 3 gäller stöd för mindre lokala projekt och utbildningar. Stöd beviljas t.ex. till utbildningar som ordnas på egen hand eller tillsammans med en annan förening eller aktör, småskaliga diskussioner eller kampanjtillfällen om nordiskt karriär eller kultur, språkcaféer, filmkvällar, picnicar, besök eller andra småskaliga nordiska evenemang.
  • Kategori 4 gäller stöd för större projekt eller för samarbetsprojekt med andra lokalföreningar. Stöd beviljas för resor, seminarier, större paneldiskussioner, föreningars årsfester, kräftfester m.m. Temat för dessa evenemang ska gärna ha anknytning till Norden, närområdena, Östersjön, det arktiska området eller nordiskt samarbete.

Under kategorierna 3 och 4 lönar det sig att överväga olika samarbetsmöjligheter, t.ex. samarbete med andra lokalavdelningar, PNU:s medlemsorganisationers lokalavdelningar på den egna orten (t.ex. FN-unga) eller lokala ämnes- och studentföreningar (t.ex. svenska/skandinaviska språkstuderande).

Detaljerad beskrivning av vilka kostnader som ersätts fås på efterfrågan av generalsekreterare Lena Höglund, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Samma lokalavdelning kan söka stöd i flera olika kategorier och kan också söka flera ansökningar under samma kategori. Om lokalavdelningen söker stöd från flera kategorier (kategorierna 2-4), så ombes lokalavdelningen göra en prioritetsordning för de olika ansökningarna.

Vad kan man inte söka stöd för?

Stöd kan inte sökas för projekt som saknar en tydlig koppling till de nordiska länderna, som t.ex. författarträffar med finlandssvenska författare som talar om sin egen produktion, eller Svenska dagen – fester (dagen firas inte i övriga Norden). Verksamhetsstöd beviljas inte heller för föreningens stadgeenliga möten och liknande evenemang. Stöd beviljas inte för alkoholinköp.

Hur stort stöd kan man få?

Några absoluta undre eller övre gränser finns inte. I utsända instruktioner finns dock en riktgivande summa per lokalavdelning och per kategori. Utdelningen beror på antalet ansökningar och deras kvalitet vid ansökningstillfället. Fördelningen av medel mellan de fyra kategorierna för lokalavavdelningsstöd varierar.

Hurdant är ett bra projekt?

Ett bra projekt har en tydlig anknytning till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds basverksamhet dvs. att det strävar till att stärka det nordiska i Finland och att föra samman ungdomar i Norden. Samarbete mellan lokalavdelningar och förbundets medlemsorganisationer ges speciell preferens, såväl som kapacitetsbyggande aktiviteter på lokalt plan.

Hur söker man?

Man söker verksamhetsstöd genom att fylla ansökningsblanketten för kategori 1 eller kategori 2 – 4. Till ansökningen bifogas en beskrivning av projektets ändamål och budget. Om stöd söks för flera olika kategorier, måste en ansökan, beskrivning och budget göras skilt för var och en av dem.

I projektbeskrivningen bör framkomma projektets målsättning, tidpunkt, möjliga samarbetspartners samt vem som står för genomförandet av projektet. I fråga om t.ex. seminarier eller resor, bifogas även ett preliminärt program. Budgetens syfte är att bekräfta att projektet är realistiskt. Ur budgeten bör framgå hur stor del som finansieras med egna pengar och hur mycket stöd kommer från andra källor. Också alla utgifter ska redogöras. Ungdomsförbundet uppmuntrar projekt som också har annan finansiering.

Ansökan undertecknas och skickas inom utsatt tid till Ungdomsförbundets generalsekreterare, antingen via e-post eller vanlig post.

Beslut om verksamhetsstöd och rekvirering av beviljade stöd

Efter att ansökningstiden gått ut besluter Ungdomsförbundets styrelse om beviljandet av stöd 8.3.2020, varpå beslutet meddelas direkt. Efter detta kan man begära om betalning av beviljade stöd genom att fylla i rekvisitionsblanketten för kategori 1 eller kategori 2 – 4. Rekvireringen kan göras när som helst efter att man fått beslut om beviljat verksamhetsstöd, men senast 18.12.2020. Rekvireringsblanketten kan skickas antingen per e-post eller post till PNU:s generalsekreterare. Utbetalning av kategori 1-stöd verkställs mot inlämning av undertecknat avtal om stödets användande.

Rapportering om projektet till förbundet

Lokalavdelningarna sammanställer en skriftlig rapport om projektens och evenemangens förverkligande senast tre (3) månader efter att det realiserades, men innan 1.2.2021. Rapporten bör innefatta en fritt formulerad beskrivning av hur projektet förverkligades samt en förteckning på de realiserade utgifterna. Rapporten skickas per e-post eller post till generalsekreteraren.

OBS! Ändringar i projektet
Om väsentliga ändringar (t.ex. mindre deltagarantal, resemålet ändras) tillkommer till ett projekt som redan beviljats stöd, bör lokalavdelningen omedelbart meddela kansliet om dessa ändringar.
Ifall er lokalavdelning har frågor gällande förbundets verksamhetsstöd kan ni vända er till generalsekreteraren (pnnpaasihteeri(at)pohjola-norden.fi)

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *