Förbundets stöd till lokalavdelningarna

PNU delar ut verksamhetsstöd till lokalavdelningarna en gång per år. På denna sida hittar du information om ansökningsförfarandet.

När kan man söka?
Ansökningar som gäller evenemang eller aktiviteter sommaren, hösten och vintern 2017 ska lämnas in senast den 2.7.2017. Lokalavdelningsstödet består år 2017 av fyra kategorier och ifråga om kategori 1, så tas ansökningar emot i efterhand. Gällande kategori 2, 3 och 4, så bör själva evenemanget äga rum efter 4.7.2017.

Till vilket ändamål kan man få stöd?
Verksamhetsstödet kan sökas enligt fyra olika kategorier år 2017. I enlighet med förbundets treåriga strategi så avser förbundet att fungera som dess medlemsorganisationers nordiska expertorganisation. Att utöka medlemsbasen på lokalnivå och utveckla kommunikationen ses detta verksamhetsår som speciellt viktigt.

  • Kategori 1 gäller stöd för mötesutrymmen eller informationsbehov lokalt.
  • Kategori 2 gäller stöd för utbildning i administration, budgetering, behandling av stadgeenliga ärenden och annat som utvecklar lokalavdelningens kapacitet. Utbildningen ordnas av minst en lokalavdelning och minst en av PNU:s medlemsorganisation utbildar eller föreläser på det småskaliga eller större utbildningsevenemanget.  Under denna kategori ansöker också lokalavdelningarna om att få delta i informatörsutbildningen och finansiering för lokala informationstillfällen för nyfinländare.
  • Kategori 3 gäller stöd för hela förbundets gemensamma kampanjdag. Kampanjdagens partners förhandlas delvis på förbundsnivå, men tillämpas lokalt och lokalavdelningen kan också inkludera andra lokala för ämnet relevanta partners i kampanjdagen.
  • Kategori 4 gäller stöd för lokala projekt eller för samarbetsprojekt med andra lokalföreningar. Stöd beviljas för resor, seminarier, föreläsningar, temakvällar, utställningar, konserter, paneldiskussioner, studiebesök, föreningars årsfester, studiecirklar m.m. Temat för dessa evenemang ska gärna ha anknytning till Norden, närområdena, Östersjön, det arktiska området eller nordiskt samarbete. Stöd beviljas gärna till språkkurser i olika nordiska språk.

Detaljerad beskrivning av vilka kostnader som ersätts fås på efterfrågan av generalsekreterare Lena Höglund, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Samma lokalavdelning kan söka stöd i flera olika kategorier.

Vad kan man inte söka stöd för?
Stöd kan inte sökas för projekt som saknar en tydlig koppling till de nordiska länderna, som t.ex. författarträffar med finlandssvenska författare som talar om sin egen produktion, eller Svenska dagen – fester (dagen firas inte i övriga Norden). Verksamhetsstöd beviljas inte heller för föreningens stadgeenliga möten och liknande evenemang.

Hur stort stöd kan man få?
Några absoluta undre eller övre gränser finns inte. Utdelningen beror på antalet ansökningar och deras kvalitet vid ansökningstillfället. Fördelningen av medel mellan de fyra kategorierna för lokalavavdelningsstöd varierar och den största andelen av stödet tilldelas kategori 2 och 4.

Hurudant är ett bra projekt?
Ett bra projekt har en tydlig anknytning till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds basverksamhet dvs. att det strävar till att stärka det nordiska i Finland och att föra samman ungdomar i Norden. Samarbete mellan lokalavdelningar och förbundets medlemsorganisationer ges speciell preferens, såväl som kapacitetsbyggande aktiviteter på lokalt plan.

Hur söker man?
Man söker verksamhetsstöd genom att fylla ansökningsblanketten. Till ansökningen bifogas en beskrivning av projektets ändamål och budget. Om stöd söks för flera olika kategorier, måste en beskrivning och budget göras skilt för var och en av dem.

I projektbeskrivningen bör framkomma projektets målsättning, tidpunkt, möjliga samarbetspartners samt vem som står för genomförandet av projektet. I fråga om t.ex. seminarier eller resor, bifogas även ett preliminärt program. Budgetens syfte är att bekräfta att projektet är realistiskt. Ur budgeten bör framgå hur stor del som finansieras med egna pengar och hur mycket stöd kommer från andra källor. Också alla utgifter ska redogöras. Ungdomsförbundet uppmuntrar projekt som också har annan finansiering.

Ansökan undertecknas och skickas inom utsatt tid till Ungdomsförbundets generalsekreterare, antingen via e-post eller vanlig post.

Beslut om verksamhetsstöd och rekvirering av beviljade stöd
Efter att ansökningstiden gått ut besluter Ungdomsförbundets styrelse om beviljandet av stöd 4.7.2017, varpå beslutet meddelas direkt. Efter detta kan man begära om betalning av beviljade stöd genom att fylla i rekvisitionsblanketten. Rekvireringen kan göras när som helst efter att man fått beslut om beviljat verksamhetsstöd. Rekvireringsblanketten kan skickas antingen per e-post eller post till PNU:s generalsekreterare.

Rapportering om projektet till förbundet
Lokalavdelningarna sammanställer en skriftlig rapport om projektens och evenemangens förverkligande senast tre (3) månader efter att det realiserades, men innan 1.2.2018. Rapporten bör innefatta en fritt formulerad beskrivning av hur projektet förverkligades samt en förteckning på de realiserade utgifterna. Rapporten skickas per e-post eller post till generalsekreteraren.

OBS! Ändringar i projektet
Om väsentliga ändringar (t.ex. mindre deltagarantal, resemålet ändras) tillkommer till ett projekt som redan beviljats stöd, bör lokalavdelningen omedelbart meddela kansliet om dessa ändringar.
Ifall er lokalavdelning har frågor gällande förbundets verksamhetsstöd kan ni vända er till generalsekreteraren (pnugeneralsekreterare(at)pohjola-norden.fi)

 

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *